Trang chủ > Tin tức sự kiện > Quan hệ cổ đông

TDN-CBTT ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

/fileman/Uploads/Quan hệ cổ đông/quan hệ cổ đông 1/1373--VP-pdf.pdfCác tin liên quan:
  TDN-CBTT BỔ NHIỆM LẠI PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
  TDN-Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
  Thống nhất thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền năm 2022( bổ xung)
  TĐN - CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022
  TDN-Chi trả cổ tức năm 2021
  TDN-CBTT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2021
  TDN-CBTT BỔ NHIỆM LẠI PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
  TDN-CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  TDN- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
  TDN-CÔNG BỐ CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2022
  TDN-CBTT DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT-BKS NHIỆM KỲ 2022-2027
  TDN- Thông báo Tài liệu họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Báo cáo thường niên năm 2021
  Kết quả giao dịch cổ phiếu
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
  TDN- CBTT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  TDN-BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
  TDN-THÔNG BÁO GIẤY PHÉP KINH DOANH
  TDN-Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty
  B/c Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có báo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
  TDN-CBTT Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty
  TDN-THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
  TDN- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
  TĐN - CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021
  TDN-CBTT ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
  Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin
  Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai